Please Limited time Offer!

Kiswahili Form 2 Questions and Answers End Term 1 Exam Papers


Kiswahili Form Two Past Paper Questions with Marking Scheme pdf

1.   INSHA                                                                                                                      (ALAMA 20)

Thibitisha ukweli wa methali‘ Mchumia juani hulia kivulini.’ Kwa kusimulia kisa cha kusisimua.

2.  Kiswahili Form 2 Maswali ya UFAHAMU   [ALAMA 15]

Soma habari ifuatayo kisha ujibu maswali yanayofuata.

Uchumi wa mapato na matumizi ya watu katika nchi Fulani.uchumi huu huhusisaha sekta mbali mbali kama vile utalii,kilimo,sanaa,miongoni mwa sekta nyingine muhiumu.ukuaji wa kiuchumi hutegemea mambo kadhaa ili kuzaa matunda.katika nchi zote ulimwenguni,sera za kisisasa huamua jinsi uchumi utakavyokuwa na kunawiri.kama siasa hazitilii maanani sera za ukuaji wa kiuchumi,basi mapato ya nchi hiyo hugubikwa katika wingu kubwaa la uchochole.

Nchini Kenya,kwa mfano,kuna ulinganifu mkubwa katika siasa na ukuaji wa kiuchumi.ukuaji wa kiuchumi hutegemea uteuzi wa maafisa wanaosimamia asasi muhimu sana katika usimamizi wa uchumi.asasi hizi ni kama vile wizara ya mipango ya kitaifa na ruwaza ya 2030,mamlaka ya ukusanyaji wa ushuru(KRA),benki kuu ya Kenya (CBK),na tume ya kupambana na ufisadi (KACC).usimamizi wa asasi hizi huwa mhimu sana katika kuamua hatima ya uchumi na nchi hii.

Katika mwezi wa juni kila mwaka,waziri wa fedha husoma bajeti kwa wabunge.katika maelezo yake dhana iitwayo nakisi ya bajeti hujitokeza.kabla ya bajeti kuandaliwa,wizara ya mipango huandaa hati iitwayo usoroveya wa kiuchumi.baada ya usomwa bajeti,ni jukumu la wabunge kupitisha mswada wa kifedha unaohusisha wizara zote au kuutupilia mbali.jukumu hili linafaa kutekelezwa kufikia tarehe 31 oktoba ya kila mwka kulingana na sheria.

Wakati huo afisa anayejulikana kama mhasibu mkuu wa serikalli na jukumu la kuchunguza na kutathimini matumizi ya fedha ya wizara mbalimbali na kutoa ripoti yake kwa kamati ya uhasibu wa umma bungeni(PAC).kamati hii hutoa mapendekezo yake kwa mkuu wa sheria na pia kwa tume ya kupambanma naufisadi ili haki iweze kutekelezwa mahakamani iwapo dosari za kifedha zimefanyika.

Benki kuu ya Kenya kupitia kwa gavana wake huwa na jukumu la kutoa ushauri kwa serikali kuhusu usimamizi wa kifedha,kuchunguza nguvu za shilingi ya Kenya dhidi ya sarafu za kigeni,kutoa sarafu za Kenya kwa umma na usimamizi wa benki zote nchini miongoni mwa majukumu mengine.

Kwa upande mwingine,mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini huwa na jukumu la kuhakikisha kuwa malengo ya ushuru yamefikiwa na pia kuhakikisha kuwa hakuna mtu binafsi au kampuni yoyote inayokwepa kulipa ushuru.iwapo kuna udanganyifu wowote,basi swala hili linafaa kuangaliwa na mahakama zetu na haki kutekelezwa.

Ka  jumla,sisi kama wananchi tunafaa kusaidia asasi hizi zote kufikia malengo yake ili tupate ukuaji wa kiuchumi utakaofaidi watu wote.jambo hili litahakikisha kuwa pengo lililo kati ya walalahai na walalahoi limezibwa.sisis kama wananchi,tunafaa kuonyesha uzalendo wetu kwa nchi yetu  kwa kulipa ushuru inavyotakina,tukifuata mwito kuwa  KULIPA USHURU NI KUJITEGEMEA.mwisho tusiadie viongozi wetu katika kuendeleza sera mwafakla za kiuchumi ili nchi yetu ipige hatua kubwa katika ukuaji wa kiuchumi.iwapo afisa yeyote atatuhumiwa kushiriki  katika kashfa yoyote ya kuhujumu nidhamu ya kifedha,basi anafaa kukabiliwa vilivyo kisheria bila kujali hadhi yake ya kijamii au kisiasa.

Maswali

a)         Ipe habari hii kichwa mwafaka                                                                                         (alam1)

b)         Uchumi ni nini)                                                                                                                    (alama 1)

c)         Benki kuu ya Kenya ina majukumu yapi?                                                                       (alama2)

d)        Mhasibu mkuu ana dhima gani serikalini?                                                                     (alama1)

e)         Pendekeza hatua mbili za kufufua uchumi                                                                     alama 2)

f)          Ufisadi  umehujumu vipi ukuaji wa kiuchumi?                                                             (alama 3

g)         Eleza maneno yafuatayo kama kama yalivyotumika katika ufahamu

I.          Nakisi ya bajeti                                                                                                                     (alama 1)

II.         Usoroveya wa kiuchumi                                                                                                    (alama1)

III.       Bajeti                                                                                                                                      (alama 1)

IV.       Hatima                                                                                                                                   (alama 1)

V.        Walalahai na walalahoi                                                                                                      (alama 1)

3.    Kiswahili Form 2 Maswali ya MATUMIZI YA LUGHA (ALAMA 40)

.              (a) Andika sifa bainifu za sauti.                                                                                      (alama 2)                                                                                                  

                            (i) e:- .                                                                                                                                            

                           (ii) n:-                                                                                                                                              .

            (b) Eleza maana ya :-                                                                                                            (alama 2)                                       (i) Kiimbo.

                        (ii) Shadda.

            (c) Tunga sentensi moja moja kudhihirisha ngeli zifuatazo:-                                       (alama 2)                                                  

                        (i) U-U

                        (ii) Pokomo /Pa-ku-mu

(d) Unda kitenzi kimoja kutokana na nomino ‘Mtubia”                                                             (alama 2)

…….                

(c) Eleza matumizi mawili ya kiambishi ‘ku’                                                                              (alama 2)

(f) Tunga sentensi ya maneno manne ambayo ina sehemu zifuatazo. Kielezi cha namna, 

     kivumishi,kitenzi na jina                                                                                                            (alama 2)   

 (g) Yakinisha sentensi ifuatayo;                                                                                                     (alama 2)

      Mvua  haijanyesha vizuri msimu huu.

(h) Onyesha matumizi mawili mawili ya alama zifuatazo:-                                                       (alama 2)  

(a) Alama ya mshangao

 (b) Mshazari

(i) Tunga sentensi sahihi ukitumia –wa- katika kauli ya kutendeana                                     (alama 2) 

(j) Andika udogo wa sentensi:-                                                                                                       (alama 2)  

               Ndama wa ng’ombe yule ameuzwa.

(k) Onyesha tofauti ya vitate vifuatavyo kwa kuvitungia sentensi                                         (alama 2)                                                  

(i) Dhamani

(ii) Thamani

(l) Kanusha sentensi ifuatayo katika wingi                                                                                 (alama 2)                                         Ningalikuwa na pesa ningalinunua gari

            [m] Tumia neno “shujaa” katika sentensi kama:-                                                           (alama 2)  

                       (i) Kivumishi

                       (ii) Kielezi.

 (n) Huku ukitumia mifano mwafaka, eleza tofauti ya sentensi sahili na

       ambatano                                                                                                                                       (alama 4) 

…        

(o) Onyesha aina za viambishi katika sentensi hii:                                                                           (alama 2)                                   Nitajisomea

 (p) Andika katika usemi wa taarifa:-                                                                                             (alama 2)                                        Tutaanza mashindano kesho, Mwalimu alimwambia mwanafunzi.

(q) Eleza maana mbili ya sentensi:-                                                                                                   (alama 2)  

                        Tumetengeneza barabara

.

(r) Tumia mifano mwafaka kueleza aina za mofimu                                                                      (alama 2)

             (s) Changanua kwa njia ya mishale

                  Mama analima shambani.

4.   Kiswahili Form 2 Questions: ISIMU JAMII   (ALAMA 10)

Soma mzungumzo yafuatayo kisha  ujibu maswali :

A : Ohh, dada Naomi

B : Dada Ruth (anamsogea kwa bashasha wanakumbatiana). Ahh Mungu asifiwe!

A: Asifiwe sana

B: Ehh dadangu, miezi …mingi…sijakuona

A: dada wee…Nilitumwa huko kusini …Kuwahubiria watu injili (mtuo mdogo)singeweza kukata…

B: Ehh, usiwe kama Yona

A: Habari ya siku nyingi?

B; Nzuri Mungu bado ameendelea kunibariki

A: Amen!

B: Nimeendelea kuiona neema yake

A: Amen! Asifiwe Bwana

B: Halleluya

A: Ni Mungu wa miujiza!

B : Amen. Hata  nami nimeona neema yake

                  Bado niko imara katika wokovu katika siku hizi za mwisho

A : Amen !

B : Ni Mungu wa ajabu kweli !

A : Nilikumbana na matatizo lakini nikategemea sala

                  Kama Paulo na sila Na nikashinda (anatua). Sikuweza kumpa                                                 

                  shetani     nafasimaana  ameshindwa

B : Ameshindwa kabisa

Maswali:-

  (i) Hii ni sajili ya wapi ? Fafanua                                                                                       [alama 2]                                                                                         

 (ii) Taja na ueleze sifa za sajili hii                                                                                                 [alama 6]           

..                                             

 (iii) Taja mambo mawili muhimu yaliyosaidia katika maenezi ya Kiswahi Afrika  mashariki na kati.

(ALAMA 4)  

5.  Kiswahili Form 2 Questions: FASIHI SIMULIZI (ALAMA 15)

8. a) Tofautisha kati ya mighani na maghani.                                                                             (Alama 2)

  (b) Taja na ueleze aina tatu ya maghani ya kawaida.                                                              (Alama 6)

  (c) Eleza sifa za maghani.                                                                                                            (Alama 4)

  (d). Kwa kurejelea mifano mwafaka eleza majukumu  ya nyimbo katika jamii,                (Alama. 3)

Scroll to Top