Please Limited time Offer!

FORM 2 END OF TERM 3 2022 Exam-KISWAHILI QUESTIONS AND Answers

GET THE ANSWERS HERE

KISWAHILI   KIDATO CHA PILI

MTIHANI WA MUHULA WA MWISHO 2021

MUDA: SAA 2

JINA:……………………………………………………NAMBARI…………………………

DARASA……………………………………………….TAREHE………………………….

SEHEMU YA A: UFAHAMU

Soma taarifa ifuatayo kisha ujibu maswali

HAKI ZA WATOTO

JIBU MASWALI YOTE

 1. Haki za watoto zina maana au umuhimu gani?                                                          (alama 2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Taja haki tano ambaza mtoto anatakiwa kuwa nazo kulingana na kifungu.                        (alama5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eleza mifano mitatu kuonyesha jinsi haki za watoto zinavyokiukwa.                               (alama 3 )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Unadhani ukiukaji wa haki za watoto unaweza kuepukwaje?                                             (alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eleza maana ya msamiati ufuatao kama ulivyotumika:                                                      (alama 3)
 • Mkataba

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Ukiukaji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Lindi la ufukara

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEHEMU YA B:  SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Taja aina mbili za sauti za Kiswahili.                                                                                   (alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Onyesha shadda katika maneno yafuatayo.                                                                          (alama 2)
 • Cherehani

………………………………………………………………………………………………..

 • Kitabu

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Ainisha viambishi katika neon lifuatalo.                                                                              (alama 3)

Tutakayempelekea

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Kanusha sentensi zifuatazo.                                                                                                 (alama 2)
 • Ningesoma ningepita.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Ningalikuwa na uwezo ningalimsaidia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Andika sentensi ifuatayo kwa udogo kisha katika wingi.                                                    (alama 2)

Mtoto mkaidi aliiba kitabu cha mwenzake.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Onyesha viwakilishi katika sentensi zifuatazo,                                                                    (alama 2)
 • Yule na huyo wamemaliza kazi yao.
 • Chenyewe kimekaliwa na wageni wake.
 • Akifisha sentensi ifuatayo.                                                                                                   (alama 3)

mama maria amenunua kabeji kitunguu mchicha sukumawiki na sufuria.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Andika sentensi zifuatazo katika wakati ujao.                                                                     (alama 2)
 • Mama ameninunulia kalamu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Wanafunzi wameenda nyumbani.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Nomino hizi zipo katika ngeli gani?                                                                         (alama 2)
 • Mwezi

………………………………………………………………………………………………

 • Maji

………………………………………………………………………………………………..

 1. Andika sentensi ifuatayo katika usemi wa taarifa.                                                               (alama 2)

“Uhuru huu tunaojivunia ulipatikana kwa umwagikaji mwingi wa damu,” mwanasiasa alisema.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Unda nomino kutokana na vitenzi vilivyo mabanoni ili kukamilisha sentensi zifuatazo. (alama 2)
 2. ………………………………………ilikuwa ya kuogofya mno. (ota)
 3. Jengo hili lilijengwa na …………………………………………..hodari. (jenga)
 4. Tunga sentensi sahihi ili kutofautisha maana ya vitate vifuatavyo.                                     (alama 2)

Suka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zuka

…………………………………………………………………………………………………

 1. Tumia kivumishi ‘-enyewe’ kukamilisha sentensi zifuatazo.                                              (alama 2)
 2. Mimi nataka mikate ………………………………………………
 3. Manukato …………………………………yananukia.
 4. Bainisha maneno katika sentensi ifuatayo.                                      (alama3 )

Yusufu na Ali wamekwenda wapi jamani?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Neno ‘huyu’ limetumikaje katika sentensi hizi?                                                                  (alama 2)
 2. Huyu amekujakwangu.

………………………………………………………………………………………………

 • Mgeni huyu amekuja kwangu.

………………………………………………………………………………………………

 1. Onyesha vivumishi katika sentensi zifuatazo.                                                                      (alama 4)
 2. Tunda kubwa limeanngukia mtoto mvivu.
 3. Shule maarufu husajili wanafunzi wengi.
 4. Taja aina tatu za nomino huku ukizitolea mifano.                                                               (alama 3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      18. Andika kwa wingi.

            Upepo wa kusini ulipeperusha mabati ya paa la nyumba na kuharibu kifaamuhimu.          (alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Tofautisha kati ya shadda na kiimbo.                                                                                         (alama 2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. Tunga sentensi yenye mpangilio ufuatao.                                                                                  (alama 2)

Nomino + Kivumishi + Kitenzi + Kielezi + Kielezi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Taja na ueleze aina mbili za matamshi                                                                                       (alama 4)

Toa mifano kwa kila aina.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEHEMU YA C: FASIHI SIMULIZI

 1. (a) Taja aina zozote tano za nyimbo.                                                                        (alama 5)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(b) Tofautisha kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi                                                       (alama 10)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scroll to Top